När olyckan är framme..............

När TransFargo tar hand om ditt gods ansvarar vi också för att det hanteras på bästa sätt.

Vårt ansvar upphör inte förrän godset lämnats ut till mottagaren eller ställts till dennes förfogande på anvisad plats.

Vårt ansvar följer bestämda regler

I TransFargos verksamhet tillämpas Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser,NSAB 2000. Detta är en garanti för att våra kunder alltid behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

Vårt ansvar är för närvarande försäkrat i IF.

Ersättningsnormer

När vi är ersättningsansvariga för en skada eller förlust ersätter vi dig med ledning av fakturavärdet om det är fråga om handelsgods.

Begränsningar (några exempel):

Inrikes:

SEK ca 150/bruttokilo = verklig fysisk vikt.

Utrikes:

8,33 SDR/bruttokilo (cirka SEK 85-95/kg).

Vid bedömning av ansvar är det viktigt med:

När det går snett lovar vi en snabb och korrekt handläggning.

Ditt ansvar som kund

I vår verksamhet ser vi alla typer av gods. En del sändningar är robusta och tål det mesta. Medan annat gods är bräckligt eller lätt fördärvligt och riskerar att bli skadat. Det är därför nödvändigt att gods som avlämnas för transport är försett med ett handelsmässigt emballage som förmår skydda godset mot normala påkänningar i transportmiljön.

Till gruppen ömtåligt gods hör bland annat snickerier, vitvaror, datorutrustningar samt kyl- och värmegods. Dessa varuslag kräver i allmänhet särskild uppmärksamhet vid val av förpackning och transport-sätt. Underlåtenhet att förse godset med nödvändig förpackning, eller exempelvis att inte begära kyl- eller värmetransport för sådant gods som är känsligt för kyla eller värme, kan innebära begränsningar i rätten till ersättning för skador som direkt kan relateras till sådan orsak. För farligt gods gäller särskilda villkor.

Du måste själv agera när du tar emot ditt gods

Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig. Räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln.

Om godset är skadat när vi lämnar ut det

Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.

Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när vi haft hand om godset. Vi får samtidigt möjlighet att spåra orsaken och vidta åtgärder så att den inte upprepas. Du ska också försöka begränsa skadan när detta är möjligt.

Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till oss senast inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Tänk också på skador kan uppstå även innan själva transporten påbörjas. Vid produktion och lagerhantering innan själva emballeringen görs - kan skador också inträffa.

Många gånger vill vi besiktiga skadan. Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Tag därför snarast kontakt med vår skadeavdelning. När du gjort det skickar vi dig en skadeblankett som du ska fylla i och returnera till oss.

Saknas gods - Gör så här

Gör anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset och kontakta TransFargos närmaste kontor. Vi gör då en eftersökning på våra terminaler och hos transportörerna.

Skadereglering

Det är alltid du som kund som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att du normalt ska prestera följande handlingar till oss;

  • Skadeanmälan
  • Fraktsedel, CMR eller STE-etikett
  • Handelsfaktura mellan säljare och köpare eller annan handling som styrker värdet på godset.
  • Reparationsfaktura alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
  • Eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan ska bli korrekt reglerad.

Varuförsäkring

En särskilt tecknad varuförsäkring ger det bästa ekonomiska skyddet vid skada eller förlust. För din räkning kan vi teckna en varuförsäkring, ASSAR (All Shipments Safe All Risks) i samarbete med Nacora Försäkring. Du kan naturligtvis även vända dig till egen försäkringsgivare för offert.

Glöm inte att fråga efter denna tilläggstjänst vid bokning av transport, om extra skydd önskas.

Övrigt

I den här trycksaken ger vi dig vägledning om hur vårt ansvar är utformat. För mer detaljerad information rekommenderar vi också att du läser ansvarsbestämmelserna.

Klarhet och tydlighet är viktiga faktorer i relationen oss emellan.

Du alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain