DSC9984-0

CSR (Corporate Social Responsibilty)

Ansvar och etik

TransFargo följer krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Vi arbetar med gemensamma värderingar och policies. TransFargos produkter som säljs ska producera på ett etiskt riktigt sätt. Vi vill därför ta ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och miljöhänsyn respekteras i vår produktionskedja.

Kvalitet

På TransFargo arbetar vi kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder. Genom kompetensutveckling och tillvaratagande av erfarenhet kan vi utvecklas i framtida uppdrag. Med hjälp av interna verksamhets- och ledningssystem har samtliga medarbetare tillgång till processer och rutiner. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Miljö

TransFargo strävar efter att tillsammans med kunder och leverantörer leverera tjänster som värnar både om den inre och yttre miljön. Att alltid utgå från miljöaspekter i hela verksamheten.

Arbetsmiljö

TransFargo strävar efter att den interna fysiska miljön är optimalt anpassad utifrån arbetsmiljölagen, en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi arbetar systematiskt för att undersöka, genomföraoch följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att vi aldrig gör avkall på våra kunders eller medarbetares säkerhet.

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling både när det gäller det egna arbetsområdet och vidareutveckling till nya områden. Alla anställda ska bli behandlade med respekt. TransFargo ska inom ramen för sin verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

Engagemang

TransFargos deltar i samhällsfrågor genom att stödja välgörenhets-organisationer, ingå i nätverk som ska öka medvetandet kring miljöfrågor samt uppmuntrar medarbetare till engagemang kring områden som skyddar natur och människor

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain