TransFargos Nyhetsbrev

Ser nyhetsbrevet konstigt ut klicka här för att läsa det i din webläsare.

top top top

TransFargos nyhetsbrev

Hej,

Efter en mild höst närmar sig julen med stormsteg. För att du på ett enkelt sätt ska kunna planera dina transporter har TransFargo uppdaterat avgångstiderna inför jul- och nyårstrafiken. Vi finns på plats alla klämdagar för att hjälpa dig på bästa sätt. Läs mer om ankomst- och avgångstider nedan. Vår hemsida är uppdaterad och har fått ett nytt ansikte. Nu är det ännu enklare för dig som besökare att hitta rätt information för just din bransch. Vi vill också passa på att informera om NSAB 2015 som träder i kraft i januari. Dessutom bjuder vi den kunskapstörstige på en intressant spaning om europeiska vägavgifter.

TransFargos trafik över jul och nyår             TransFargo symbol10 changed

Jul och nyår börjar så smått närma sig och vi vill redan nu informera våra kunder om trafik, avgångar och ankomster så att du kan planera dina transporter för jul- och nyårshelgen. Vi finns på plats alla klämdagar, redo för att ta hand om dina logistik- och transportbehov. Det är mycket transporter över jul och nyår, så tänk på att boka din transport i god tid innan avgång från våra terminaler. Gå också gärna in på vår hemsida för att få senast uppdaterad trafikinformation. Från och med fredagen den 8 januari 2016 sker transporter enligt våra ordinarie tidtabeller. Följande dagar gäller som sista skeppningsdag för leverans innan julhelgen:

Norden

Avser våra terminaler i Arlöv, Göteborg och Stockholm.

  • Fredag den 18/12 för transporter till/från Finland.
  • Fredag den 18/12 för transporter till/från Norge.
  • Tisdag den 22/12 för transporter till/från Danmark.

Kontinenten

Avser vår terminal i Arlöv.

  • Fredag den 11/12 för transporter till/från Spanien, Portugal, Turkiet och Grekland.
  • Fredag den 18/12 för transporter till/från Tyskland, Schweiz, Österrike, Benelux.
  • För övriga länder gäller tisdag den 15/12.

England/Irland

Avser vår terminal i Göteborg.

  • Fredag den 18/12 gäller för transporter till/från Storbritannien och Irland.

SystemPlus

Avser vår terminal i Arlöv.

  • Sista avgång för leverans innan jul är fredag den 18/12.

TransFargo kommer även att ha avgångar under vecka 52 och vecka 1, dock i begränsad omfattning. I våra allmänna bestämmelser 4.3 kan du läsa mer om vad som gäller för transporter vid helger och semesterperioder.

TransFargo uppdaterar hemsidan

20151130 141745 resizedNu är den här. Vår uppdaterade hemsida. Med ny struktur hoppas vi att sidan både inspirerar och ger besökare en bättre överblick över våra segment och tjänster. Hemsidan har fått ett nytt ansikte och nu hittar du enkelt mer information om transport och logistik för just din bransch under fliken Marknadssegment. Nytt för vår uppdaterade hemsida är också att du kan läsa referenscase, där några av våra kunder berättar om sitt samarbete med TransFargo. Uppdateringarna är ett sätt att utöka servicen till våra kunder med fokus på att informationen ska vara enkel och lättillgänglig.

Ny version av NSAB tillämpas från januari 2016

TransFargos ansvar som transport- och logistikpartner utförs i enlighet med NSAB, som reglerar formen för speditören och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter. NSAB förhandlas fram mellan Nordiskt Speditörförbund och transportköparnas organisationer i de nordiska länderna och från och med den 1 januari 2016 är det dags att tillämpa den nya upplagan, NSAB 2015.

nsab2015     resize s 80 0NSAB 2000 trädde i kraft år 1998. Sedan dess har tjänsteutbudet och uppdragen för verksamheter inom transport och logistik utvecklats och förändrats. Syftet med den nya versionen är att tydligare beskriva de bestämmelser som gäller för den typ av uppdrag speditörer har idag. Både speditörers och uppdragsgivares rättigheter och skyldigheter förtydligas i NSAB 2015. Bland annat tydliggörs speditörers rättigheter och skyldigheter i så kallade 3PL-uppdrag, 4PL och rådgivning inom logistik. NSAB 2015 tydliggör också informationen om vilka lagar som träder före NSAB-regler, exempelvis när det gäller grundersättning för skadat gods. En av de stora förändringarna juridiskt är att eventuella tvister mellan speditörer och uppdragsgivare kommer avgöras i allmän domstol. Tidigare utsåg tvistande parter själva en skiljeman. Med allmän domstol ges parter möjligheten att överklaga och rättspraxis kan skapas.

Transportindustriförbundet lägger inom kort upp en svensk version av NSAB 2015. Tills dess finns en engelsk version att tillgå som du hittar här. NSAB_2015

Spaning kring europeiska vägavgifter

Den 1 oktober meddelades ytterligare förändringar i tyska MAUT. Nu omfattas även fordon på 7,5-12 ton av vägskatten. Utvecklingen går mot att avgiftssystemet kommer att utvidgas till att år 2018 omfatta samtliga motorvägar i Tyskland.

Idag är det endast fyra av 28 EU-medlemsländer; Estland, Finland, Cypern och Malta, som helt saknar avgiftssystem för fordon. Utsikterna är att även dessa kommer införa någon form av avgiftssystem framöver. Vid införande av skatter och avgifter på det transeuropeiska vägnätet, medlemsstaternas motorvägnät, flerfiliga vägar, broar, tunnlar och bergspass, måste medlemsländerna uppfylla Eurovinjettdirektivets villkor. Eurovinjettdirektivet är ett gemensamt tullsystem där registrerade fordon som betalt en enhetsavgift baserad på fordonets vikt och storlek kan passera genom europeiska vägtullar. För att kunna hantera miljöproblem som luftföroreningar, eller investera i mer miljövänliga transportmedel som tåg har medlemsländerna också rätt att tillämpa avståndsbaserade skatter på andra vägar. Därför finns det skillnader i de nationellt utformade vägavgiftssystemen hos medlemsländerna. För stor variation gör det svårt att förstå vad som gäller i olika länder. Ett enhetligt system skulle troligtvis underlätta för trafikanterna. Samtidigt har olika länder olika förutsättningar och ett allt för enhetligt system minskar flexibiliteten att ta fram lösningar anpassade efter de nationella förutsättningarna.

För att skapa större konvergens har EU formulerat två viktiga mål när det gäller vägtullar och vägavgifter. Dels får avgifterna inte vara orimliga eller diskriminerande mot utländska förare. Dels ska utformningen av avgifter vara förenliga med principen att den som använder vägarna också är den som betalar och detta ska bidra till att underhålla och utveckla befintlig infrastruktur.

I Sverige har regeringen tillsatt en kommitté́ som ska analysera hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. Genom en sådan skatt kan den tunga trafiken i högre grad bära sina kostnader för samhällsekonomin. Dessutom kan en vägslitageskatt bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn nås. Kommittén har i uppgift att kartlägga och analysera införda och planerade system i andra länder i syfte att få ett bredare kunskapsunderlag. Såväl juridiska, administrativa, tekniska, samhällsekonomiska, offentlig-finansiella, transportpolitiska, näringspolitiska samt miljömässiga perspektiv ska ligga till grund för analysen. Uppdraget ska presenteras senast den 9 december 2016.

Källor:
Insyn i EU‐politiken Transport, Europeiska kommissionen, 2014
Vägavgifter inom EU– en lägesbild, 2015:9, Trafikanalys

 

bottom

TransFargo AB, P.O. Box 50246, SE-202 12 Malmö, Sweden Phone +46 (0)40-28 71 00, www.transfargo.se

För avregistrering från våra nyhetsutskick

logo
bottom